Kế hoạch các cuộc thi: Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn và vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết