ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN BỘ MÔN NGỮ VĂN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN BỘ MÔN NGỮ VĂN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Lượt xem:

Những năm gần đây giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang giáo dục định hướng năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực của người học. GD theo xu hướng này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức, chú trọng đến chất lượng đầu [...]
KH Tuần 17, Năm học 2020-2021

KH Tuần 17, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 17, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 17, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
KH Tuần 16, Năm học 2020-2021

KH Tuần 16, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 16, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 16, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 15, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 15, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
KH Tuần 14, Năm học 2020-2021

KH Tuần 14, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 14, năm học 2020-2021

TKB Tuần 14, năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]